PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť: CENTROGLOB - KEŽMAROK, s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Slavkovská 65/1786 060 01 Kežmarok, IČO: 36761249
Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby


Článok II.
Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚ Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov Kategórie dotknutých osôb Kategória OÚ Doba uchovávania OÚ Katogória príjemcov OÚ
vystavenie daňového dokladu článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe účtovník pošta, kuriér
zmluvné a predzmluvné vzťahy článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy zákazníci bežné osobné údaje lehota uvedená v zmluve žiaden príjemca
reklamácie článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe žiaden príjemca
vystavenie daňového dokladu článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe správca aplikácie

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vypracovanie cenovej ponuky, vybavenie objednávky, uzatvorenie kupno-predajnej zmluvy, uzatvorenie zmluvy o dielo, vybavenie sťažností a reklamácií, v prípade žiadateľa o zamestnanie uzatvorenie pracovnej zmluvy.


Článok III.
Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:
Ing. Denisa Drugáčová - konateľ spoločnosti / 0907 995 913 / office@centroglobkezmarok.sk